Privacyverklaring

Privacy

Ellen Vermunt Coaching & Counseling respecteert u persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of die ik anderszins verkrijg, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Ellen Vermunt Coaching & Counseling verwerkt. Onder Privacy informeer ik u graag over de manier waarop Ellen Vermunt Coaching & Counseling met uw persoonsgegevens omgaat. De privacy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van mijn cliënten, relaties en bezoekers van mijn website: 

.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Ellen Vermunt Coaching & Counseling verwerkt de persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Ellen Vermunt Coaching & Counseling verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van Coaching & Counseling diensten;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering coaching/counseling en doorverwijzing;
 • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ellen Vermunt Coaching & Counseling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatie middelen;
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn uit andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt

Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van u. Dit zijn gegevens zoals: Naam, adres, telefoonnummer en identiteitsdocumenten indien nodig. Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulier of andere web formulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de contactformulieren en webformulieren. Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, Doorverwijzingen, of gegevens die zijn vermeld op het visite kaartje. Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen.

Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • IP-adres (unieke reeks cijfers en letters die wordt toegewezen aan elk apparaat dat is verbonden met een computernetwerk);
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail. Hieronder valt ook het klikgedrag in de email of nieuwsbrief;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK-nummer, contactgegevens of persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

Grondslag verwerking Persoonsgegevens

Ellen Vermunt Coaching & Counseling deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere coach of counselor, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ellen Vermunt Coaching & Counseling zoals een IT–leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens met betrekking tot doorverwijzing naar collega’s zoals psychologen–huisarts.

Daarnaast kan Ellen Vermunt Coaching & Counseling persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Ellen Vermunt Coaching & Counseling uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door Ellen Vermunt coaching counseling ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoons gegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt de denken aan een psycholoog, huisarts ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Ellen Vermunt Coaching & Counseling hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Ellen Vermunt Coaching & Counseling maakt gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT–leverancier. Ellen Vermunt Coaching & Counseling heeft in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hiervoor heeft Ellen Vermunt Coaching & Counseling een cliëntvolgsysteem van Apollo gecontracteerd waarbij indien het nodig is Apollo de enige is die in dit cliëntvolgsysteem kan als er computer- of systeemfouten zijn. Hiervoor tekent u tevens voor akkoord bij onze cliënten- of coachovereenkomst.

Cliëntvolgsysteem

Ellen Vermunt Coaching & Counseling weet dat cliëntdata vertrouwelijk is. Ellen Vermunt gaat hier serieus mee om. Daarom is gekozen voor een cliëntvolgsysteem, beveiligd met SSL - de technologie die de AVG wetgeving verplicht te gebruiken indien je met privacy-gevoelige informatie werkt.
Daarnaast bevat het cliëntvolgsysteem een cookiemelding die volledig conform AVG is opgezet. Alle cookietoestemmingen worden gelogd en iedere gebruiker kan zijn toestemming op ieder moment aanpassen of intrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ellen Vermunt Coaching & Counseling bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet-regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u meerdere rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, zoals een recht op inzage of correctie van de gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om deze te beperken, het recht op overdracht van de gegevens in een gangbare vorm, of het recht de gegevens te doen verwijderen.

Indien de verwerking van de gegevens is gebaseerd op toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, wat geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot dat moment.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Ellen Vermunt Coaching & Counseling.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ellen Vermunt Coaching & Counseling aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven.

Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van coaches, counselor & begeleiding van cliënten en wettelijke bewaartermijnen. Ook kunnen wij u vragen uw verzoek verder te specificeren.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Ellen Vermunt Coaching & Counseling
Amersfoort


Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Ellen Vermunt Coaching & Counseling neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Ellen Vermunt Coaching & Counseling zijn knoppen ook wel buttons genaamd en/of links opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals partners, Twitter, LinkedIn of Facebook.
Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken (cookies)

Ellen Vermunt Coaching & Counseling houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden.
De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Ellen Vermunt Coaching & Counseling verkocht aan derden. De website van Ellen Vermunt Coaching & Counseling maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website(s) van Ellen Vermunt Coaching & Counseling geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik Sociaal media’ is omschreven. Ellen Vermunt Coaching & Counseling heeft geen invloed en het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacyverklaring

Ellen Vermunt Coaching & Counseling heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze verklaring worden op de website van Ellen Vermunt Coaching & Counseling gepubliceerd.
Raadpleeg daarom met regelmaat mijn website en bij een coachcontract of -overeenkomst die digitaal wordt meegestuurd het cliënt-inlogsysteem. Hierin kunt u deze privacyverklaring en mijn algemene voorwaarden terugvinden. Voor zowel de privacyverklaring als algemene voorwaarden tekent u als u de coachovereenkomst tekent.

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of privacy kunt u contact opnemen via mijn contactpagina .